contact_us
首页 >> 人才招聘 >> 工作机会

 职位名称 职位类别 人数 地点 发布日期
  Java中级软件工程师       技术类 若干 武汉 2018-09-07
  Java高级软件工程师       技术类 若干 武汉 2018-09-07
  高级需求分析工程师(石油业务)       技术类 2 武汉 2018-09-07
  产品总监       技术类 1 武汉 2018-09-10
  总工程师(偏java架构)       技术类 1 武汉 2018-09-10
共 5 条记录